Përkthimi i ajetit 13 të sures Er-Rrahman

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit 13 të sures Er-Rrahman

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes