Përkthimi i ajetit 24 të sures Er-Rrahman

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit 24 të sures Er-Rrahman

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes