Përkthimi i ajetit 114 të sures Ta Ha

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit 114 të sures Ta Ha

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes