Përkthimi i ajetit të gjashtë dhe të shtatë të sures El-Infitar

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit të gjashtë dhe të shtatë të sures El-Infitar

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes