Përkthimi i ajetit të parë të sures El-Enbija

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit të parë të sures El-Enbija

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes