Përkthimi i ajetit të nëntë të sures El-Hixhër

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit të nëntë të sures El-Hixhër

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes