Përkthimi i ajetit të 85-të të sures Ali ’Imran

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit të 85-të të sures Ali ’Imran

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes