Përkthimi i ajetit të 19-të të sures Muhammed

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit të 19-të të sures Muhammed

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes