Përkthimi i ajetit të njëzetë të sures El-Enfal

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit të njëzetë të sures El-Enfal

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes