Përkthimi i ajetit të njëmbëdhjetë të sures El-Bekare

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit të njëmbëdhjetë të sures El-Bekare

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes