Përkthimi i ajetit të 83-të të sures El-Enbija

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit të 83-të të sures El-Enbija

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes