Përkthimi i ajetit të 16-të të sures El-Hadid

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit të 16-të të sures El-Hadid

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes