Përkthimi i ajetit të 21-të të sures Er-Rrum

Përshkrimi

Përkthimi i ajetit të 21-të të sures Er-Rrum

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes