Silamaxun Guruje Fiinu 05

qaranwu dana :

sagande: Muhammad Kaba

safe fonu tuwaqunwa:

maxankuto

Xirisen MOUHAMADOU MOUANZE TOURE ada silmaxun guruje finu fillandi ban gandi kegani sere begada naxandu ganke ro ado alla me naxa awa anya gana awa a finu bisina ayi a kafiraxu

an warayen nwa o hamini