safe fonu tuwaqunwa

  • Soninke

    MP3

    qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

    Xirise sehe tubu kamma ado xafar gesimuriye ado goli siri nyanwe ado tubu sartinu ado ado tugeye allah kamma ado na ajike toxo allah di

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini