safe fonu tuwaqunwa

  • Soninke
    video-shot

    MP4

    qaranwu dana : Ismail Diyani sagande : Muhammad Kaba

    Al seixi ismail da aqidah sahanten lasilinun bangandi ken gani aqidat ahaluasunah wal jmat asefe allah maxan kutonu kamma nan ti lemen ta allah da sarananta ada ama hataji demanda ya asigintenwa ta ayimeya.

deri nkara : 1 - geli : 1
an warayen nwa o hamini