మేలిముసుగు (హిజాబ్) అలవాటు కాదు, ఇది కూడా ఒక ఆరాధన,

ఫీడ్ బ్యాక్