....మరియు ముహమ్మద్ శల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త, సందేశహరుడు

ఫీడ్ బ్యాక్