క్లుప్తంగా ఇదియే ఇస్లాం

రచయిత :

వివరణ

క్లుప్తంగా ఇదియే ఇస్లాం - అద్భుతమైన ఇస్లాం ధర్మం యొక్క సాక్ష్యప్రకటన, దాని మూలసిద్ధాంతాలు, దాని మూలస్థంభాలు, దాని శుభాలు, దాని అసలు ఉద్దేశ్యం మొదలైన ముఖ్యాంశాలన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. తద్వారా ఎవరైతే ఇస్లాం ధర్మం గురించి తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో లేదా ఇస్లాం ధర్మంలో ప్రవేశించాలని కోరుకుంటున్నారో అలాంటి వారి కొరకు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్