పంది మాంసం ఎందుకు నిషేధింపబడినది?

వివరణ

ఒక క్రైస్తవుడి ప్రశ్న – పంది కూడా దేవుడి సృష్టిలోని ఒక సృష్టి అయినప్పటికీ, దాని మాంసం ఎందుకు నిషేధింపబడినది?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్