సూరహ్ దఖాన్ లో పేర్కొనబడిన ఆ ప్రత్యేక రాత్రి ఏది?

వివరణ

షాబాన్ నెల 15వ తేదీ ప్రత్యేకత ఏమిటి, జరగబోయే సంవత్సరంలోని ప్రతి ఒక్కరి విధి నిర్దేశించబడేది ఈ రాత్రిలోనేనా? సూరహ్ దఖాన్ లో పేర్కొనబడిన ప్రత్యేక రాత్రి ఏది? అది షాబాన్ రాత్రా లేక ఖదర్ రాత్రా?అనే అంశాల్ని ఈ వ్యాసం చాలా చక్కగా చర్చించినది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్