రమదాన్ మాస ఉపవాసాలు - ఇస్లామీయ మూలస్థంభాలలోని నాలుగవ మూలస్థంభం

వివరణ

ఉపవాసమనేది కేవలం ముస్లింలకు మాత్రమే ప్రత్యేకబడలేదు. తరతరాలుగా క్రైస్తవులు, యూదులు, హిందువులు, జైనులు, కన్ఫూషిియేషన్లు ఆచరిస్తూ వచ్చారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్