దివ్యఖుర్ఆన్ లో జీసస్ మరియు మేరీ యొక్క వృత్తాంతం

వివరణ

ఈసా అలైహిస్సలాం తల్లి మర్యమ్ జన్మ, బాల్యం, వ్యక్తిగత నడవడిక మరియు అద్భుతంగా ఆమెకు జన్మించిన జీసస్ మొదలైన విషయాల గురించి ఖుర్ఆన్ లో ప్రస్తావించబడిన వచనాలు ఇక్కడ పేర్కొనబడినాయి. ఈ భాగంలో ఖుర్ఆన్ లో ప్రస్తావించబడిన ప్రవక్త జీసస్ (ఈసా) అలైహిస్సలాం యొక్క జీవితం, ఆయన సందేశం, మహిమలు, ఆయన శిష్యులు మరియు వారి గురించిన విషయాలు పేర్కొనబడినాయి. ఇంకా ఈ భాగంలో జీసస్, ఆయన సహచరులను అల్లాహ్ భద్రంగా కాపాడుట, ఆయన పునరాగమనం మరియు పునరుత్థాన దినాన ఆయనకు ఏమి జరగబోతున్నది మొదలైన విషయాలను వివరించే ఖుర్ఆన్ ఆయతులు కూడా పేర్కొనబడినాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్