? ఆ రాయిని ఎవరు కదిపారు

వివరణ

ఆలోచించే క్రైస్తవుల మెదడులో ఇబ్బంది పెడుతున్న చిక్కుముడిని షేఖ్ అహ్మద్ దీదాత్ రహిమహుల్లాహ్ చాలా సులభంగా మరియు అందరూ ఒప్పుకునేట్లుగా ఎలా విడదీసారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్