సాహిత్యపరమైన సవాలు - తనను పోలినదేనినైనా తీసుకు రాగలరా

వివరణ

ఈ ఖుర్ఆన్ సవాలును ఎందుకు ఎవ్వరూ ఎదుర్కొనలేక పోతున్నారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్