సమాజం ఎదుర్కొంటున్న సవాలు

వివరణ

ఖుర్ఆన్ చేస్తున్న సవాలు ఎదుర్కొలేని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కాలపు అరబ్బుల అసమర్ధత, ఆయన తర్వాత జీవించిన అరబ్బుల అసమర్ధత, అరబ్బేతరుల అసమర్థత - తనను పోలిన దేనినైనా తయారు చేసి తీసుకురాగలరా ...

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్