దైవ విశ్వాసాన్ని నిరూపించే మంచి కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా

వివరణ

సృష్టికర్తను విశ్వసించుట అనేది హేతుబద్ధమైనది మరియు ఒకవేళ అలా విశ్వసించక పోతే బుద్ధీ వివేకం లేనట్లవుతుంది. ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వచ్చమైన ధర్మంగా చేస్తున్న విషయమేమిటి

Download
ఫీడ్ బ్యాక్