సహజగుణం, సైన్సు మరియు ధర్మం

వివరణ

స్వీయ త్యాగం వంటి సహజగుణాలను సైన్సు వివరించలేదు. సహజ ఎంపిక సిద్ధాంతం నోరు మూయించడానికి ఇది చాలు. మొదటి భాగంలో సహజగుణం యొక్క సమస్య మరియు పశుపక్ష్యాదుల నుండి కొన్ని ఉపమానాలు. రెండవ భాగంలో సహజగుణం గురించి ఖుర్ఆన్ ఏమి చెబుతున్నది.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్