ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను సంబోధిస్తున్న ఖుర్ఆన్ భవిష్యవాణులు

వివరణ

ఖుర్ఆన్ లో అనేక భవిష్యవాణులు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ఉన్నాయి. ఈ భవిష్యవాణులు పూర్తయిన విధానం ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవిత చరిత్రలో చాలా భద్రంగా నమోదు చేయబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్