శాస్త్రవేత్తలు మరియు ధర్మం

వివరణ

నేటి కాలంలో సైన్సు మరియు ధర్మం మధ్య దూరం పెరగటమనేది ఒక నూతన పరిణామం. ముఖ్యంగా నాస్తికులు తీసుకు వచ్చిన డార్విన్ సిద్ధాంతాలు. అయితే చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు పూర్వం కాలంలోనూ మరియు ఆధునిక కాలంలోనూ సైన్సు మరియు ధర్మం మధ్య సామరస్యం మరియు ఏకీభావం గుర్తించినారు. మొదటిభాగంలో సైన్సు మరియు ధర్మం - నాస్తికుల దృష్టిలో. రెండవ భాగంలో సైన్సు మరియు ధర్మం మధ్య వైరుధ్యం లేదనే పూర్వకాల మరియు సమకాలీన శాస్త్రవేత్తల ప్రకటనలు.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్