భూమి యొక్క వాతావరణం

వివరణ

ఈనాడు ఆధునిక వైజ్ఞానిక శాస్త్రం కనుగొంటున్న వాతావరణ విషయాలు ఖుర్ఆన్ లో 1400 సంవత్సరాలకు పూర్వమే పేర్కొనబడినాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్