ఇనుము యొక్క మహిమ

వివరణ

ఇనుము ఈ భూమండలానికి చెందినది కాదని, అది బయటి నుండి భూమిపైకి పంపబడిందని ఖుర్ఆన్ ప్రకటిస్తున్న విషయం గురించి 20వ శతాబ్దం వరకు శాస్త్రజ్ఞులకు తెలియదు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్