ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలిపిన కొన్ని భవిష్యవాణులు

వివరణ

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తెలిపిన కొన్ని భవిష్యవాణులు ఆయన జీవితకాలంలోనే పూర్తయ్యాయి మరియు మరికొన్ని ఆయన మరణం తర్వాత. తద్వారా అవి ఆయన ఒక సత్యమైన దైవప్రవక్త అనే విషయాన్ని నిరూపిస్తున్నాయి.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్