మబ్బుల గురించి ఖుర్ఆన్ ఏమి చెబుతున్నది

వివరణ

మబ్బులు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనే విషయం ఖుర్ఆన్ లో చాలా ఖచ్చితంగా 1400 సంవత్సరాలకు పూర్వమే పేర్కొనబడింది. ఈ ప్రక్రియను ఈ మధ్యనే శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్