లోతైన సముద్రాలు మరియు వాటి మధ్య అలల గురించి ఖుర్ఆన్ ఏమి చెబుతున్నది

వివరణ

లోతైన సముద్రాలలోని జీవరాశులు, దానిలోని గాఢాంధకారం యొుక్క ప్రస్తావన మరియు ఆధునిక వైజ్ఞానికి శాస్త్రం దానిని ఎలా ధృవీకరిస్తున్నదో చర్చించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్