పర్వతాల గురించి ఖుర్ఆన్ ఏమి చెబుతున్నది

వివరణ

పర్వతాల నిర్మాణ వ్యవస్థ, భూమిని స్థిరంగా ఉంచుటలో అవి పోషిస్తున్న ప్రధాన పాత్ర గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు సైన్సు రెండూ పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్