మానవ మెదడు గురించి ఖుర్ఆన్ ఏమి చెబుతున్నది

వివరణ

మెదడు అంతర్నిర్మాణం గురించి విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు ఖుర్ఆన్ పూర్తిగా ఏకీభవిస్తున్నాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్