సత్యం ఒక్కటే

రచయిత :

వివరణ

సత్యం సంపూర్ణం, నిరపేక్షమైనదే గానీ అసంపూర్ణం, సాపేక్షమైనది కాదనే నిజాన్ని వివిధ కాలాలు మరియు ప్రాంతాల నైతికత మరియు సదాచారాల పరిశీలనల ద్వారా నిరూపించే లాజికల్ ఆర్గుమెంటు. రెండో భాగంలో సత్యం సంపూర్ణమైనదే గానీ అసంపూర్ణమైనది లేదా సాపేక్షమైనది కాదని వివిధ కాలాలు మరియు ప్రాంతాలలోని వేర్వేరు ధర్మాల మూలసిద్ధాంతాల పరిశీలనల ద్వారా నిరూపించే లాజికల్ ఆర్గుమెంటు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్