? ఒక సత్య ప్రవక్త యొక్క అభిలక్షణాలేమిటి

వివరణ

ప్రవక్తత్వం గురించి దావా చేయడంలోని సత్యతను గుర్తించే అభిలక్షణాలను బైబిల్ వచనాలలో పరిశీలించుట

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్