బాధలు, కష్టాలను ఇస్లాం ధర్మం ఎలా ఎదుర్కొంటున్నది

వివరణ

నిజానికి, అల్లాహ్ యొక్క ధ్యానంలో మనస్సుకు శాంతి లభిస్తుంది - ఆయెషా స్టేసీ. ఇది 29 మార్చి 2010లో ప్రచురించబడింది మరియు 7 ఏప్రిల్ 2013 న సరిదిద్దబడింది. దీనిని 25661 మంది సందర్శించారు. రేటింగ్ 5 కు 5, 25 మంది దీనికి రేటింగ్ ఇచ్చారు. 679 మంది దీనిని ప్రింట్ చేసుకున్నారు. 25 మందికి ఈమెయిల్ ద్వారా ఇతరులకు పంపినారు. దీనిపై ఒక్కరు మాత్రమే వ్యాఖ్యానించారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్