ప్రపంచాన్ని ముస్లిం శాస్త్రజ్ఞులు ఎలా మార్చివేసారు

వివరణ

ముస్లింలు కనుగొన్న వేర్వేరు శాంకేతిక పరికరాలు, అంశాలు నూతన ప్రపంచానికి పునాదులు వేశాయి మరియు అవి ఇప్పటికీ వాడుకలో ఉన్నాయి.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్