? ఇస్లాం అంటే ఏమిటి

వివరణ

సృష్టికర్త అవతరింపజేసిన ఇతర ధర్మాల దివ్యసందేశాలలోని ముఖ్య సందేశమూ, ఇస్లాం ధర్మం యొక్క ముఖ్యమైన సందేశమూ ఒక్కటే. ఎందుకంటే అవన్నీ ఒకే మూలస్థానం నుండి వచ్చాయి. ఆ అసలు స్వచ్ఛమైన దివ్యసందేశం నుండి విభేదించడం వలననే అనేక ధర్మాలు ఏర్పడినాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్