అన్నె కోలిన్స్, మాజీ క్రైస్తవురాలు, అమెరికా

వివరణ

అల్లాహ్ దయ వలన సుదీర్ఘమైన సత్యాన్వేషణ చేసి, చివరికి క్రైస్తవ ధర్మాన్ని త్యజించి సత్యధర్మమైన ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించిన అమెరికా దేశస్థురాలు, అన్నె కోలిన్స్ గాథ యొక్క జర్మనీ భాషానువాదం.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్