ఇస్లాం లో ప్రవక్తత్వం

వివరణ

ప్రవక్తత్వం యొక్క అసలు ఉద్దేశ్యం మరియు మొత్తం ప్రవక్తలందరిలో సామాన్యంగా కనబడే లక్షణాలు మరియు వారి దివ్యసందేశం గురించి ఇది వివరిస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్