సోది చెప్పుట, జాతకం చెప్పుట

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మం సోది చెప్పుట, జాతకం చెప్పుట మొదలైన భవిష్యత్తు గురించి చెప్పే అసత్యాల నుండి ఎలా నివారిస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్