? మనం ఏకాకులుగా ఉన్నామా

వివరణ

జిన్నులు ఎవరు ? షైతాను ఎవడు ? జిన్నులు మనతో పాటే ఉన్నారు, కానీ మనకు దూరంగా.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్