ఇస్లాం ధర్మంలోని అంతిమ సంస్కార (జనాజా) హక్కులు

వివరణ

1- అంతిమ సంస్కారం తయారీ 2- చనిపోయిన వెంటనే అంతిమ సంస్కారం ఎందుకు చేయాలి మరియు ఎవరు చేయాలి ? 3- సమాధి చేసిన తర్వాతి ఏమి జరుగుతుంది మరియు ఇతర ధర్మాలతో ఇస్లామీయ ఆచరణలను పోల్చుట.

Download

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్