స్వప్నాలు

వివరణ

స్వప్నాల గురించి మరియు కలలు కనడం గురించి ఇస్లాం ధర్మం ఏమి చెబుతున్నది. ప్రసిద్ధి చెందని ఇస్లాం ధర్మంలోని స్వప్నాల వివరణ విద్య.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్