మంత్రజాలం గురించి ఇస్లామీయ ధర్మాదేశాలు

వివరణ

మంత్రజాలం గురించి ఇస్లాం ధర్మం ఏమి చెబుతున్నది ? మంత్రజాల ప్రభావానికి గురైన వ్యక్తి చికిత్స కొరకు ఇస్లాం ధర్మం అనేక ప్రత్యుపాయాలను సూచిస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్