నా అనుగ్రహం నా ఆగ్రహాన్ని అధిగమించింది

వివరణ

అల్లాహ్ యొక్క అనుగ్రహం ఎంత గొప్పదో తెలిపే కొన్ని ఉదాహరణలు. ఇస్లాంలోని దయాగుణం తెలిపే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవితంలోని మరియు సహాబాల జీవితంలోని మరికొన్ని ఉదాహరణలు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్